تبلیغات
مشاوره و روان درمانی رهگشــا - مطالب ابر درمان وسواسی
 
آرامش

در دنیای پر اضطراب امروز، آرامش و راحتی خیال نعمتی است که بسیاری آرزوی آن را


دارند.امّا برای رسیدن تنها آرزو کافی نیست.بلکه باید قدم پیش نهاد و کاری کرد.آنچه


در پی می آید برخی تکنیک های روان شناختی است که ضمن کمک به رفع تشویش


و نگرانی ها ،آرامش،نشاط و شادی را در زندگی ما رونق می بخشد:


                                                                 

ادامه مطلب