تبلیغات
مشاوره و روان درمانی رهگشــا - مطالب ابر علامه حسن زاده آملی
 
حاجی یا ناجی

 خنك آن حاجی كه ناجی است

الهی! خانه كجا و صاحب خانه كجا؟ 

طائف آن كجا و عارف این كجا؟

آن سفر جسمانی است و این روحانی. آن برای دولتمند است و این برای درویش. 

ادامه مطلب